REGULAMIN
Regulamin kursów on-line realizowanych przez DataWorkshop, warsztatów, wyzwań online, konferencji, DataWorkshop Club oraz wszelkich inicjatyw dotyczących dzielenia się wiedzą i wsparcia osób w zdobywaniu umiejętności (dedykowane oferty i programy).
Dzień dobry!

Jesteśmy firmą, która organizuje odpłatne kursy on-line pomagające programistom i innym specjalistom branży IT i nie tylko przekwalifikować się, zacząć używać uczenia maszynowego do rozwiązywania problemów, które dają korzyści dla biznesu. Organizujemy również odpłatne jednodniowe warsztaty w wybranych miastach w Polsce oraz odpłatną konferencję. Kursy, warsztaty i konferencję organizujemy aktualnie w ramach działalności firmy:

DataWorkshop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilska nr 43, 31 – 545 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815135, NIP: 6762574286, REGON: 384914283, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (opłacony w całości).

Kurs „Data Science & Machine Learning w praktyce" edycja 9
Odbędzie się całkowicie on-line w dniach od 4 października 2021 do 28 listopada 2021 roku (8 tygodni).
Aktualne informacje na temat tego kursu znajdują się na stronie.

Kurs „Natural Language Processing" (NLP) edycja 2
Odbędzie się całkowicie on-line w dniach od 13 września 2021 do 24 października 2021 roku (6 tygodni).
Aktualne informacje na temat tego kursu znajdują się na stronie.

Kurs "Analiza danych w Python" edycja 5
Odbędzie się całkowicie on-line w dniach od 6 września 2021 do 26 września 2021 roku (3 tygodnie).
Aktualne informacje na temat tego kursu znajdują się na stronie.

DWthon - hack outside the box
Odbywa się regularnie całkowicie on-line w konkretnym czasie. Informacje na temat minionych i kolejnych edycji znajdują się na dedykowanej stronie.

Data Science Master Class
Odbywa się regularnie całkowicie on-line w konkretnym czasie. Informacje na temat minionych i kolejnych edycji znajdują się na dedykowanej stronie.

Daty warsztatów oraz konferencji są lub zostaną opublikowane na stronie internetowej: tour.dataworkshop.eu oraz conf.dataworkshop.eu.
Poniżej znajduje się regulamin, w którym znajdziesz informacje m.in. o procedurze zakupu dostępu do kursów oraz biletów na warsztaty i konferencję, zasadach uczestnictwa w kursach, warsztatach i konferencji, sposobach płatności, procedurze odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym, przetwarzania danych osobowych, wykorzystywaniu plików cookies i innych technologii śledzących.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących kursu lub innej naszej inicjatywy jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu

Pozdrawiamy,
zespół DataWorkshop

§1 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – DataWorkshop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilska 43, 31 – 545 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815135, NIP: 6762574286, REGON: 384914283, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł (opłacony w całości).
 2. Blue Media – Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; w zakresie świadczenia usług płatniczych Blue Media jest wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod nr IP17/2013,
 3. imoje - ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909,
 4. Stripe - firma i serwis pozwalający dokonywać internetowych płatności (https://stripe.com).
 5. Twistio - spółka działająca pod firmą handlową Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000689624, numer identyfikacji podatkowej 9512442875, REGON 367977970, kapitał zakładowy 1 000 000,00 PLN, wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych Komisji Nadzoru Finansowego z numerem RIP000456,
 6. Konferencja – jednodniowa konferencja organizowana przez Administratora, której szczegóły opisane są na stronie conf.dataworkshop.eu
 7. Warsztat – warsztat organizowany przez Administratora, którego szczegóły opisane są na stronie tour.dataworkshop.eu
 8. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. Użytkownik – osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 10. Kurs I - kurs on-line „Data Science & Machine Learning w praktyce” poświęcony wprowadzeniu w uczenie maszynowe w praktyczny sposób, którego twórcą jest Uladzimir Aliakseichanka,
 11. Kurs II - kurs on-line „NLP (Natural Language Processing)” poświęcony wprowadzeniu do przetwarzania języka naturalnego i pokazania, jak uczenie maszynowe może pomóc w obszarach, gdzie konieczne jest lub pomocne zastosowanie technologii przetwarzania mowy i tekstu pisanego, którego twórcą jest Uladzimir Aliakseichanka,
 12. Kurs III - kurs online "Analiza danych w Python" poświęcony wprowadzeniu do języka oprogramowania Python, który jest używane w uczeniu maszynowym (między innymi wyżej wymienionymi Kurs I oraz kurs II), którego twórcą jest Uladzimir Aliakseichanka,
 13. Kurs - uogólnienie które dotyczy Kurs I, Kurs II lub Kurs III,
 14. Data Science Master Class - inicjatywa online organizowana przez Administratora opisana na stronie: https://dataworkshop.eu/pl/data-science/master-class
 15. DWthon - hack outside the box - inicjatywa online organizowana przez Administratora opisana na stronie: https://dataworkshop.eu/dwthon
 16. DataWorkshop Club - inicjatywa online organizowana przez Administratora opisana na stronie: https://dataworkteriałów i usług
 17. PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 18. Przelewy24.pl – serwis płatności elektronicznych Przelewy 24.pl wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 19. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dataworkshop.eu/pl/regulations.
§2 Postanowienia wstępne
1. Administrator organizuje Kurs i umożliwia Użytkownikowi odpłatne wzięcie udziału w Kursie na zasadach określonych w Regulaminie. Administrator organizuje również Warsztaty oraz Konferencję, w których również umożliwia Użytkownikowi odpłatne wzięcie udziału.
2. Do wzięcia udziału w Kursie bądź innej inicjatywie Administratora, zakupu biletu na Warsztat lub Konferencję nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie materiału bądź danych dostępu jeśli Użytkownik poda błędy e-mail, bądź z powodu niezależnego od Administratora skrzynka pocztowa Użytkownika nie przyjmuje od niego maili.
3. Użytkownik nie może wziąć udziału w Kursie, Warsztatach, Konferencji lub innej inicjatywie Administratora anonimowo ani pod pseudonimem.
4. Zakazane jest podczas zakupu Kursu, biletu na Warsztaty lub Konferencję oraz podczas udziału w Kursie dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy internetowych.
5. Wszystkie ceny widoczne na stronie dataworkshop.eu, tour.dataworkshop.eu i conf.dataworkshop.eu są cenami brutto. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Wszystkie ceny na stronie sklepu (pod adresem https://dataworkshop.eu/pl/ml-for-you) są cenami brutto (czyli już zawierają VAT według aktualnej polskiej stawki).

§3 Warianty Kursu I, Kursu II oraz Kursu III
 1. Administrator przewiduje trzy warianty Kursu I: Basic, Gold, Premium.
 2. Administrator przewiduje dwa warianty Kursu II: Basic, Gold, Premium.
 3. Administrator przewiduje jeden wariant Kursu III.
 4. Użytkownik może wziąć udział w Kursie w ramach jednego wybranego przez siebie wariantu. Wybór wariantu następuje podczas zakupu dostępu do Kursu zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 5. Wszystkie warianty Kursu opisane są pod następującym adresem (opis zawiera również ceny poszczególnych wariantów Kursu):
 6. Kurs I: https://dataworkshop.eu/pl/practical-machine-learning,
 7. Kurs II: https://dataworkshop.eu/pl/nlp,
 8. Kurs III: https://dataworkshop.eu/pl/intro-python.
§4 Zawartość i przebieg Kursu
1. Sprzedaż dostępu do Kursu rozpocznie się 1 kwietnia 2021.

2. Pierwsze materiały pomocnicze dostaje się po zakupie Kursu, więc od tego momentu rozpoczyna się wykonywanie usługi.

3. Kurs odbywa się całkowicie online.

3.1 Kurs I - edycja 9 odbędzie się w dniach od 4 października 2021 do 28 listopada 2021 roku. Składa się z 8 modułów. Zawartość Kursu I opisana jest pod następującym adresem: https://dataworkshop.eu/pl/practical-machine-learning,
3.2 Kurs II - edycja 2 odbędzie się w dniach od 13 września 2021 do 24 października 2021 roku. Składa się z 6 modułów. Zawartość Kursu II opisana jest pod następującym adresem: https://dataworkshop.eu/pl/nlp,
3.3 Kurs III - edycja 5 odbędzie się w dniach od 6 września 2021 do 26 września 2021 roku. Składa się z 3 modułów. Zawartość Kursu III opisana jest pod następującym adresem: https://dataworkshop.eu/pl/intro-python,

4. Realizacja każdego modułu Kursu przewidziana jest na jeden tydzień trwania Kursu. Kolejne moduły będą udostępnianie Użytkownikowi stopniowo, w odstępach tygodniowych (jeden moduł na 1 tydzień trwania Kursu).

5. Zawartość Kursu różni się w zależności od wariantu Kursu. Użytkownik będzie miał dostęp do zawartości Kursu odpowiadającej wybranemu przez Kupującego wariantowi Kursu.

6. Informacja o dostępie do Kursu zostanie udostępniona Użytkownikowi poprzez przesłanie mu na jego adres e-mail informacji pozwalających uzyskać dostęp do zawartości Kursu oraz pobrać zawartość Kursu na dysk lub do pamięci swojego komputera lub innego urządzenia. Pobranie zawartości Kursu będzie możliwe w ciągu roku od rozpoczęcia Kursu.

7. Każdy Użytkownik biorący udział w Kursie uzyska dostęp do specjalnej, zamkniętej grupy wsparcia na Slacku związanej z Kursem. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z grupy w sposób zgodny z prawem, regulaminem serwisu Slack oraz dobrymi obyczajami. W przeciwnym wypadku, Użytkownik może zostać bezpowrotnie usunięty z grupy. Grupa będzie aktywna również po zakończeniu Kursu (co najmniej jeden miesiąc od zakończenia Kursu).

8. W zależności od wybranego przez Użytkownika wariantu Kursu, Użytkownik może korzystać z dodatkowych świadczeń zapewnianych przez Administratora w czasie trwania Kursu. Opis dodatkowych świadczeń w ramach poszczególnych wariantów Kursu zgodnie § 4 ust. 3 Regulaminu.

9. Komunikacja między Użytkownikiem a Administratorem w czasie trwania Kursu będzie odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą Slacku. Oznacza to, że Użytkownik może otrzymywać od Administratora wiadomości na slacku, e-mail lub telefonicznie związane z przebiegiem Kursu.

10. Na zawartość Kursu składają się również zadania do samodzielnej realizacji przez Użytkownika. W zależności od wybranego wariantu Kursu, Użytkownik może mieć możliwość konsultacji poszczególnych zadań z Administratorem. W zależności od wybranego wariantu Kursu.

11. W ciągu dwóch miesięcy od zakończenia Kursu, Administrator udostępni Użytkownikowi materiały z Kursu. W zależności od wybranego wariantu Kursu, Użytkownik może również otrzymać certyfikat potwierdzający udział w Kursie.

12. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z zawartością lub przebiegiem Kursu, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu

13. DataWorkshop nie gwarantuje ciągłego dostępu do serwera i braku usterek związanych z pracą serwerów.

§5 Zniżka 70% dla studentów na Kurs I zwana “DWgrant”
1. Pod akcją promocyjną zwaną “DWgrant” DataWorkshop oferuje zniżkę 70% na Kursu I dla osób będących studentami, które zgłosiły się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://dataworkshop.eu/dwgrant i przeszły pozytywnie kwalifikację.
2. Celem tej inicjatywy jest wsparcie studentów w zdobywaniu umiejętności z zakresu data science i uczenia maszynowego.
3. Zniżka udzielana jest indywidualnie osobom, które zadeklarowały, że są studentami, wypełniły poprawnie formularz zgłoszeniowy, wykonały wszystkie zadania praktyczne udostępnione przez DataWorkshop, a także napisały przekonujące dla DataWorkshop uzasadnienie związane z chęcią wykorzystania zdobytej wiedzy oferowanej przez DataWorkshop.
4. DataWorkshop może przyznać zniżkę 100 osobom o statusie studenta, które przejdą poprawnie wszystkie kroki klasyfikacji do zniżki.
5. DataWorkshop nie musi przyznawać wszystkim deklarowanym osobom (100 osobom) zniżki, jeśli nie spełnią one niezbędnych kroków klasyfikacji do zniżki opisanych powyżej.
6. W przypadku, kiedy większa ilość osób niż oczekiwana przejdzie poprawnie przez wszystkie elementy klasyfikacji do zniżki, DataWorkshop może przyznać dodatkową pulę zniżek i udostępnić zniżkę więcej niż 100 osobom o statusie studenta.
7. Po otrzymaniu zniżki 70% nazywanej “DWgrant” student ma możliwość dołączenia do Kursu I na specjalnych warunkach.
8. Otrzymanie zniżki 70% nazywanej “DWgrant” na Kurs I oznacza, że opłata za cały kurs wynosi: 881,91 zł brutto.
9. Osoba, która otrzymała zniżkę 70% nazywaną “DWgrant” na Kurs I może uiścić opłatę w 3 miesięcznych ratach.
10. Warunkiem dołączenia do Kursu I po otrzymania zniżki 70% nazywanej “DWgrant” jest wpłata I raty przed startem Kursu I tj. przed 29 marca 2021 w wysokości: 293,97 zł brutto.
11. Warunkiem kontynuacji kursu po wpłaceniu I raty jest wykonywanie zadań będących w programie Kursu I zgodnie z harmonogramem modułów, a także wpłata kolejnych rat: II (do 15 kwietnia 2021) i III raty (do 4 maja 2021). Wszystkie raty są w wysokości: 293,97 zł brutto.
12. Uczestnik Kursu I może otrzymać certyfikat ukończenia kursu. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie wszystkich wymaganych zadań (poza bonusowymi) oraz opłacenie III rat kursu.
13. Uczestnik Kursu I, który otrzymał zniżkę 70% zwaną “DWgrant” może opłacić kurs w całości (bez rozbicia na raty). Otrzyma taką możliwość na drodze komunikacji mailowej.
14. DataWorkshop może odebrać możliwość uczestniczenia w Kursie I osobie, która otrzymała zniżkę 70% zwaną “DWgrant”, kiedy nie zostaną uiszczone ratalne opłaty zgodnie z oczekiwanymi terminami oraz wtedy, kiedy uczestnik nie przerabia materiału kursu i nie wykonuje zadań.
15. W sytuacji niewykonywania przez uczestnika udostępnionych zadań w ramach Kursu I DataWorkshop nie ma obowiązku kontynuowania udostępniania materiałów edukacyjnych na preferencyjnych warunkach.
16. Materiały w ramach Kursu I pojawiają się stopniowo - każdy nowy moduł pojawia się co tydzień w poniedziałek.
17. Opłata za kurs (wpłacona rata) nie podlega zwrotowi, jeśli uczestnik otrzymał materiały i dostęp do środowiska. Nieskorzystanie z winy uczestnika z udostępnionych materiałów nie jest podstawą do zwrotu środków wpłaconych za ten materiał.
§6 Udział i zakup “DWthon - hack outside the box”
1. “DWthon - hack outside the box” odbywa się wyłącznie online i zawiera 5 lekcji (notebooków w środowisku JupyterHub), które są udostępniane użytkownikom poprzez indywidualne konta.
2. W ramach inicjatywy “DWthon - hack outside the box” powstało kilka produktów, których cena różni się w zależności od czasu dołączenia do inicjatywy, sposobu organizacji przekazania materiałów, a także może różnić się nieznacznie zawartością - wraz z czasem wprowadzamy ulepszenia oraz poprawiamy błędy, które się pojawiły.
3. W ramach inicjatywy “DWthon - hack outside the box” odbyła się akcja promocyjna, która polegała na udostępnieniu dla 1 000 pierwszych osób materiałów edukacyjnych pakietu “Pakiet na start - DWthon” bezpłatnie. Liczy się kolejność zgłoszeń - zamówień bezpłatnego pakietu.
4. W czasie od 8 marca do 12 marca dostępny był produkt o nazwie “DWthon - pakiet 1” w cenie 35 zł brutto.
5. Po 12 marca dostępny jest produkt “DWthon - pakiet 2” w cenie 50 zł brutto.
6. Wszystkie wymienione produkty są wersjami testowymi finalnego pełnowartościowego (według przyjętych standardów DataWorkshop) produktu, który jest tworzony.
7. Każdy uczestnik “DWthon - hack outside the box” (niezależnie od pakietu) otrzymuje drogą mailową dane do logowania na swoje konto, na którym znajduje się materiał edukacyjny.
8. Każdy uczestnik “DWthon - hack outside the box” otrzymuje dostęp do materiałów i środowiska pracy na okres 5 dni.
9. DataWorkshop nie udostępnia uczestnikom materiałów edukacyjnych do pobrania po zakończonym okresie 5 dni dostępu do środowiska i materiałów.
10. Uczestnicy inicjatywy “DWthon - hack outside the box” mogą otrzymać od DataWorkshop dedykowane zniżki i przywileje takie jak np. zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie przyjaciela, który nie ponosi kosztów udziału w inicjatywie. Takie promocje są limitowane czasowo i ilościowo, a informacje na ich temat wysyłane są drogą mailową do uczestników inicjatywy.
11. DataWorkshop nie gwarantuje ciągłego dostępu do serwera i braku usterek związanych z pracą serwerów.
12. DataWorkshop daje możliwość dołączenia uczestnikom DWthon - hack outside the box do dedykowanej przestrzeni wymiany wiedzy za pomocą narzędzia Slack jednak nie gwarantuje, że każdy otrzyma zaproszenie, ponieważ jest to zależne od dostarczalności powiadomień przez narzędzie Slack. Zaproszenie na Slack jest jedynie dodatkiem i jego brak nie obniża wartości produktów.

§7 Możliwość przedłużenia dostępu do “DWthon - hack outside the box”
1. Uczestnicy mogą otrzymać za opłatą możliwość przedłużenia dostępu do środowiska i materiałów “DWthon - hack outside the box”.
2. Przedłużenie następuje w zależności od wyboru dostępnej w ofercie DataWorkshop opcji.
3. O ewentualnych możliwościach przedłużenia informuje uczestników DataWorkshop drogą mailową.
§8 DataWorkshop Club

 1. DataWorkshop Club (w skrócie DW Club) to inicjatywa, której celem jest umożliwienie wykupienia dostępu do materiałów i środowiska do nauki w ramach stałej dla danego użytkownika miesięcznej lub rocznej opłaty według ceny, która obowiązywała w trakcie składania zmówienia. DW Club rozliczany jest w ramach płatnej subskrypcji.
 2. Subskrypcja to opłata cykliczna. Złożone zamówienia na subskrypcję DW Club wiąże się z opłatą za pośrednictwem serwisu Stripe, podaniem danych osobowych, danych karty płatniczej i zleceniem cyklicznych i automatycznych opłat pobieranych z podanej podczas składania zamówienia karty Użytkownika co miesiąc lub raz do roku w zależności od przyjętej formy rozliczenia za udział w DW Club.
 3. Wykaz materiałów udostępnianych Użytkownikom w ramach DW Club jest publicznie dostępny pod adresem: https://dataworkshop.eu/dw-club
 4. Użytkownicy samodzielnie zapoznają się z określonymi warunkami uczestnictwa w programie oraz listą materiałów przewidzianych do subskrypcji.
 5. Przedłużenie dostępu do materiałów następuje automatycznie po udanym obciążeniu karty uczestnika DW Club, które odbywa się co miesiąc lub co rok w zależności od złożonego zamówienia. Administrator zastrzega sobie prawo do usterek technicznych w automatycznym przedłużaniu konta.
 6. Dołączyć do DW Club można za pomocą dedykowanej strony lub wprost z mailingu poprzez opłacenie miesięcznej bądź rocznej subskrypcji.
 7. Cena za miesięczną lub roczną subskrypcję może się zmieniać w czasie (drożeć, tanieć lub posiadać ograniczone czasowo promocje). Cena nie ulega zmianie dla Użytkownika DW Club, co oznacza, że dany uczestnik DW Club składając zamówienie subskrypcji zobowiązuje się opłacać daną kwotę do czasu rezygnacji i ta cena w ramach złożonego zamówienia jest dla niego stała (nie drożeje ani nie tanieje w czasie). Jeśli dany Użytkownik DW Club zrezygnuje z subskrypcji DW Club, a za jakiś czas będzie chciał ponownie wykupić subskrypcję, Administrator nie gwarantuje mu takiej samej ceny jak za pierwszym razem.
 8. Członek DW Club może zrezygnować w każdej chwili z subskrypcji, szczegóły rezygnacji zostały opisane w §13 Odstąpienie od umowy.
 9. Wstrzymanie dostępu do materiałów może odbyć się wtedy, kiedy automatyczna opłata nie zostanie pobrana z podanej przez użytkownika podczas zamówienia subskrypcji karty lub po rezygnacji z DW Club.
 10. DataWorkshop nie gwarantuje ciągłego dostępu do serwera i braku usterek związanych z pracą serwerów.
 11. Po opłaceniu zamówienia użytkownik powinien otrzymać maila z dostępem do materiałów. Jednak z różnych powodów niezależnych od Administratora danych ten mail może nie przyjść lub być opóźniony (np. przeładowany skrzynka odbiorcy, zakłócenia i usterki techniczne po stronie systemu mailingowego). Dlatego serdecznie prosimy o napisanie wiadomości na hello@dataworkshop.eu, jeśli zdarzy się taka sytuacja, że po opłaceniu zamówienia nie pojawi się do 24h mail z dostępem. Wszelkie tego typu sytuacje będziemy rozwiązywać i wyjaśniać indywidualnie za pomocą kontaktu mailowego bądź telefonicznego.
 12. Wszelkie problemy związane z dostępem do materiałów należy zgłaszać mailowo pod adres: hello@dataworkshop.eu. Jako tytuł maila należy wpisać: “DW Club - problem”.
 13. Dołączając do DW Club wyrażasz zgodę na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy na inny podmiot.
 14. Zakazane są wszelkie działania, które w sposób celowy niepotrzebnie obciążają serwery i infrastrukturę Administratora lub mogą naruszyć jej sprawne działanie, a także takie, które noszą znamiona "hackowania" systemu.
 15. Niedopuszczalne jest także wgrywanie własnych materiałów, dopuszcza się zaś zakładanie nowych notebooków i eksperymentowanie w celach edukacyjnych w nawiązaniu do udostępnionych materiałów i zadań przez Administratora.
 16. Udostępnione w ramach DW Club materiały oraz dane służą wyłącznie celom edukacyjnych i zakazane jest ich kopiowanie, pobieranie, wykorzystywanie w celach innych niż edukacyjne i dzielenie się z osobami, które nie opłaciły dostępu do DW Club.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania dostępu bez uprzedzenia Użytkownikowi DW Club jeśli wykryte zostanie podejrzane działanie, szczególnie jeśli jest związane z punktami 14, 15, 16 bądź narusza zasady zgodnej i życzliwej współpracy z innymi Uczestnikami DW Club.
§9 Prawa autorskie i dane
 1. Prawa autorskie do Kursu i jego zawartości, a także innych inicjatyw, w tym DW Club i udostępnianych materiałów przysługują twórcy kursu oraz pozostałych materiałów.
 2. Poprzez wzięcie udziału w Kursie lub innej inicjatywie DataWorkshop, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji do Kursu. Użytkownik może korzystać z Kursu lub innego materiału jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 3. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie zawartości Kursu lub innego materiału bez zgody Administratora stanowić będzie naruszenie praw autorskich twórcy kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną Użytkownika.
 4. Dane (w tym zbiory danych wykorzystane do trenowania modeli uczenia maszynowego) zawarte w Kursie lub innych materiałach przeznaczone są wyłącznie do użytku w związku z udziałem w Kursie lub innej inicjatywie organizowanej przez DataWorkshop. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych w innych celach niż udział w Kursie.

Część zadań zawartych w Kursie może polegać na uzyskaniu dostępu do różnego rodzaju danych w Internecie. Administrator dostarcza Użytkownikowi w ramach kursu wytyczne dotyczące uzyskiwania dostępu do takich danych, nie ponosząc jednocześnie odpowiedzialności za działania podejmowane przez Użytkownika.

§10 Warsztaty i Konferencje
 1. Administrator jest organizatorem Warsztatów i Konferencji.
 2. Szczegóły wszystkich Warsztatów oraz Konferencji opisane są na stronach: tour.dataworkshop.eu (Warsztat) i conf.dataworkshop.eu (Konferencja).
 3. Użytkownik może odpłatnie wziąć udział w Warsztatach lub Konferencji, kupując bilet w sposób opisany w § 7 Regulaminu.
 4. Zakup biletu uprawnia do wzięcia udziału w wybranym Warsztacie lub Konferencji. Program i przebieg Warsztatów oraz Konferencji opisane są na stronach: tour.dataworkshop.eu i conf.dataworkshop.eu
 5. Biorąc udział w Warsztatach lub Konferencji wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie własnego wizerunku w celu robienia zdjęć i materiałów filmowych podczas Warsztatów lub Konferencji. Jednocześnie Administrator informuje, że nie będą one wykorzystywane do innych celów niż promocja działań DataWorkshop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§11 Zakup dostępu do Kursu, bilety na Warsztaty i Konferencję
1. Jeżeli Użytkownik chce wziąć udział w Kursie I, Kursie II, Kursie III, Warsztacie lub Konferencji musi zakupić dostęp do Kursu w wybranym przez siebie wariancie, bilet uprawniający do udziału w Warsztacie lub Konferencji.
2. W celu zakupu dostępu do Kursu, biletu na Warsztat lub Konferencję Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
 1. przejść na stronę sprzedażową wybierając interesujący go Kurs na stronie pod adresem: https://dataworkshop.eu/pl/ml-for-you
 2. wybrać interesujący go wariant Kursu I, Kursu II, Kursu III Warsztat lub Konferencję,
 3. wypełnić formularz zamówienia,
 4. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”
 5. dokonać płatności wartości zamówienia; płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie wybranego przez Użytkownika pośrednika płatności (Blue Media, Przelewy24.pl, imoje, Twistio albo PayPal).
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownikowi zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną oraz fakturę (jeżeli w ramach formularza zamówienia wyraził chęć otrzymania faktury poprzez zaznaczenie stosownej opcji).
4. Administrator zapewnia również Użytkownikowi możliwość zakupu dostępu do Kursu, biletu na Warsztat lub Konferencję w ramach indywidualnego kontaktu z Administratorem. W takiej sytuacji, zamiast podejmować kroki, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik musi wysłać wiadomość na adres hello@dataworkshop.eu, a w odpowiedzi Administrator prześle Użytkownikowi instrukcję dokonania płatności (fakturę pro formę, fakturę VAT, bezpośrednio numer rachunku bankowego lub nazwę konto PayPal) do wykonania przelewu. Po odnotowaniu płatności na rachunku bankowym lub koncie PayPal, Administrator prześle Użytkownikowi wiadomość powitalną i w razie potrzeby fakturę (jeżeli Użytkownik poprosił o taką fakturę). Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
§12 Płatności on-line
1. W ramach procedury, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość dokonania płatności za dostęp do Kursu, Konferencji, Warsztatu za pośrednictwem następujących podmiotów świadczących obsługę płatności on-line:
 1. Blue Media S.A.,
 2. ING Bank Śląski SA (imoje),
 3. Stripe
 4. Twisto Polska sp. z o.o.,
 5. PayPro S.A. (Przelewy24.pl),
 6. PayPal.
2. Płatność on-line, za wyjątkiem płatności PayPal, może odbyć się z wykorzystaniem szybkiego przelewu elektronicznego albo karty płatniczej Blik, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
4. Użytkownik dokonuje płatności on-line w toku składania zamówienia, zostając przekierowanym bezpośrednio na stronę wybranego pośrednika płatności. W przypadku płatności kartą płatniczą, za chwilę dokonania płatności przyjmuje się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji. Niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu.

§13 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Administratorem bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Za dzień zawarcia umowy uznaje się datę sprzedaży danego produktu lub usługi.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - wiadomość wysłana pocztą elektroniczną na adres hello@dataworkshop.eu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Ponadto, Administrator przyznaje wszystkim Użytkownikom prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest dostęp do Kursu I najpóźniej do dnia 17 października 2021 roku. By wykonać to prawo, Użytkownik musi przesłać do Administratora wiadomość e-mail na adres hello@dataworkshop.eu Wiadomość powinna być zatytułowana „Proszę o zwrot pieniędzy” i zawierać w swojej treści dane identyfikujące Użytkownika oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia od umowy. Po otrzymania takiej wiadomości, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów zwrotu dokonanej przez Użytkownika płatności.
 8. Użytkownik DW Club może zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili z dowolnego powodu, aby to uczynić należy napisać maila na adres: hello@dataworkshop.eu, tytułując go "DW Club - rezygnacja", który oznacza:
 • odłączenie subskrypcji,
 • opłaty już pobrane nie będą zwracane,
 • za datę rezygnacji subskrypcji uznaje się dzień, w którym został wysłany mail Użytkownika DW Club,
 • w przypadku opłaty rocznej za subskrypcję możliwy jest zwrot środków do 14 dni od daty zakupu przez osoby fizyczne na wyraźną prośbę wysłaną mailem na adres: hello@dataworkshop.eu.
§14 Reklamacje
 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z udziałem w Kursie lub innej inicjatywie online przesyłając wiadomość na adres e-mail hello@dataworkshop.eu. Wiadomość powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie związane z reklamacją.
 2. Użytkownik może składać reklamacje związane z uczestnictwem w DW Club przesyłając wiadomość na adres e-mail hello@dataworkshop.eu. Wiadomość powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie związane z reklamacją.
 3. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni, przesyłając odpowiedź na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
§15 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://dataworkshop.eu/pl/privacy_policy
§16 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
1.Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov....
4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/.... Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§17 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin został opublikowany pod adresem https://dataworkshop.eu/pl/regulations w dniu 13 sierpnia 2020 roku.
2. Niniejszy Regulamin został zaktualizowany pod adresem https://dataworkshop.eu/pl/regulations w dniu 20 wrzesień 2021 roku.
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail hello@dataworkshop.eu
Obserwuj DataWorkshop na
ML dla
BIZNESU
ML dla
CIEBIE